نقشه سایت دفتر استعدادهاي درخشان
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
مدیر دفتر
معرفي و ساختار دفتر
شرایط عضویت
Collapse آیین نامه ها و دستورالعمل هاآیین نامه ها و دستورالعمل ها
استعدادهای درخشان
نخبگان
المپیاد
Collapse استعداد هاي برتر و نخبگاناستعداد هاي برتر و نخبگان
آموزش ثبت نام در سامانه استعداد درخشان
ثبت نام در سامانه استعداد درخشان
ثبت نام در سامانه سینا (نخبگان)
فرآیندها
Collapse کمیته دانشجوییکمیته دانشجویی
Collapse کمیته مشورتیکمیته مشورتی
شرح وظایف
گزارش جلسات
شرح وظایف
شرایط عضویت
اهداف
اعضا کمیته
Collapse اساسنامه کمیته های دانشجویی EDCاساسنامه کمیته های دانشجویی EDC
اساسنامه کشوری
اساسنامه داخلی
فرم ثبت نام در کمیته دانشجویی
فعالیت ها
Collapse المپيادالمپياد
مسئول المپیاد
پمفلت آشنایی با المپیاد
گزارش المپيادها
Collapse منابع آزمونهامنابع آزمونها
Collapse پنجمین المپیادپنجمین المپیاد
Collapse حیطه مدیریت نظام سلامتحیطه مدیریت نظام سلامت
بخش اول
بخش دوم
حیطه علوم پایه
Collapse ششمین المپیادششمین المپیاد
حیطه علوم پایه
حیطه استدلال بالینی
حیطه هنر
Collapse حیطه مدیریتحیطه مدیریت
بخش اول
بخش دوم
Collapse هفتمین المپیادهفتمین المپیاد
Collapse درون دانشگاهیدرون دانشگاهی
Collapse حیطه استدلال بالینیحیطه استدلال بالینی
زنان
جراحی
داخلی
اطفال
Collapse حیطه علوم پایهحیطه علوم پایه
راهنمای آزمون علوم پایه
حیطه مدیریت نظام سلامت
حیطه فلسفه پزشکی
Collapse برون دانشگاهیبرون دانشگاهی
حیطه فلسفه پزشکی
Collapse حیطه علوم پایهحیطه علوم پایه
راهنمای حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه مدیریت نظام سلامت
Collapse هشتمین المپیادهشتمین المپیاد
Collapse برون دانشگاهیبرون دانشگاهی
Collapse بخش جانبیبخش جانبی
حیطه فلسفه پزشکی
حیطه استدلال بالینی
Collapse حیطه هاحیطه ها
حیطه فلسفه پزشکی
مدیریت نظام سلامت
Collapse درون دانشگاهیدرون دانشگاهی
Collapse بخش جانبیبخش جانبی
حیطه فلسفه پزشکی
حیطه استدلال بالینی
Collapse نهمین المپیادنهمین المپیاد
حیطه استدلال بالینی
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه مدیریت نظام سلامت
حیطه فلسفه پزشکی
حیطه آموزش پزشکی
Collapse دهمین المپیاددهمین المپیاد
حیطه مدیریت نظام سلامت
حیطه فلسفه پزشکی
حیطه آموزش پزشکی
حیطه استدلال بالینی
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم
Collapse یازدهمین المپیادیازدهمین المپیاد
حیطه استدلال بالینی
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه Health and Medical Humanities
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم
حیطه آموزش پزشکی
حیطه مدیریت نظام سلامت
Collapse دوازدهمین المپیاددوازدهمین المپیاد
حیطه استدلال بالینی
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه آموزش پزشکی
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
حیطه مدیریت نظام سلامت
حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت
Collapse سیزدهمین المپیادسیزدهمین المپیاد
حیطه استدلال بالینی
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
حیطه آموزش پزشکی
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم
حیطه مدیریت نظام سلامت
Collapse حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامتحیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت
منابع
توضیحات مسئول حیطه
Collapse فراخوانفراخوان
Collapse درون دانشگاهیدرون دانشگاهی
پنجمین المپیاد
ششمین المپیاد
هفتمین المپیاد
هشتمین المپیاد
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازهمین المپیاد
سیزدهمین المپیاد
Collapse برون دانشگاهیبرون دانشگاهی
پنجمین المپیاد
ششمین المپیاد
هفتمین المپیاد
هشتمین المپیاد
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازدهمین المپیاد
Collapse فایل آموزشیفایل آموزشی
Collapse دوازدهمین المپیاددوازدهمین المپیاد
حیطه تفکر علمی در علوم پایه
کتابچه المپیاد
Collapse شیوه نامهشیوه نامه
هشتمین المپیاد
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازدهمین المپیاد
سیزدهمین المپیاد
سوالات المپیاد
Collapse ثبت نامثبت نام
ثبت نام جهت شرکت در المپیاد
ثبت نام در آزمون مرحله غربالگری درون دانشگاهی
Collapse اطلاعیه هااطلاعیه ها
ششمین المپیاد
هفتمین المپیاد
هشتمین المپیاد
نهمین المپیاد
دهمین المپیاد
یازدهمین المپیاد
دوازهمین المپیاد
سیزدهمین المپیاد
Collapse آیین نامه و شیوه نامه اعتراضآیین نامه و شیوه نامه اعتراض
آیین نامه
شیوه نامه اعتراض به آزمونها
Collapse سايت المپياد دانشجوييسايت المپياد دانشجويي
وزارت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
Collapse همایش ها و کنگره هاهمایش ها و کنگره ها
گزارش
خارجي
داخلي
Collapse کارگاهکارگاه
Collapse اطلاعیه کارگاه اطلاعیه کارگاه
کارگاه آموزشی سوچر
کارگاه آموزشی معیارهای انتخاب مجله معتبر
کارگاه آموزشی مهارت اطلاع یابی و آشنایی با ابزارهای جستجو
کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع EndNote
کارگاه آموزش تخصصی نوار قلب
کارگاه مهارتهای ارتباطی
دوره آموزشی مراقبت از زخم
کارگاه مراقبتهای پرستاری از لوله ها و اتصالات بیماران
دوره آموزشی تفسیر و ارزیابی گرافی های قفسه سینه Chest X-ray
ثبت نام در کارگاه
Collapse وضعیت کارگاهوضعیت کارگاه
کارگاه در حال برگزاری
کارگاه در دست اجرا
کارگاه اجرا شده
فرم ارزشیابی از کارگاه
اسلاید کارگاه
گواهی کارگاه
Collapse لیست کارگاهلیست کارگاه
شش ماهه دوم 1399
Collapse گردش علمیگردش علمی
ثبت نام
اطلاعیه بازدید
بازدیدهای انجام شده
Collapse آموزش هاآموزش ها
پزشکی
انفورماتیک
استعداد درخشان
المپیاد
پادکست ها
Collapse فرمهافرمها
غیرالکترونیکی
الکترونیکی
پیوندهای مرتبط
پرسشهای متداول
آلبوم تصاویر
انتقادات و پیشنهادات
تماس با ما
< >