آیا دانشجو می تواند در زمان دانشجویی یک بار به دلیل استعداد درخشان و یک بار به دلیل Z score در آزمون دستیاری پزشکی شرکت نمایند؟


خیر-در دوران دانشجویی تنها یکبار می توان در آزمون دستیاری پزشکی شرکت نمود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >