آیا دانشجویان انتفالی می توانند از تسهیلات استعداد درخشان استفاده نمایند؟


در صورتی که حداقل 80 درصد واحدهای خود را با دانشجویان یک دانشگاه گذرانده باشند با آنها سنجیده شده و در صورت احراز شرایط می توانند از تسهیلات بهره مند شوند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >