محاسبه معدل کل برای دانشجویان کارشناسی ارشد چگونه است؟


معدل بدون احتساب پایان نامه می باشد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >