برای استفاده از تسهیلات بدون آزمون جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد عناوین رشته های همنام و غیرهمنام چه می باشد؟


عناوین رشته های مذکور طی نامه شماره 519/116/د مورخ 1395/9/7 به کلیه دانشگاه ها ارسال گردیده است. آخرین بازنگری در مورد رشته های همنام از مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >