اگر در دانشگاهی رتبه اول نخواهد از تسهیلات بدون آزمون استفاده نماید آیا رتبه بعدی می تواند از تسهیلات ورود بدون آزمون بهره مند شود؟


خیر نمی تواند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >