آیا دانشجوی انتقالی می تواند از تسهیلات استفاده نماید؟ در اینصورت با چه کسانی مقایسه می شود؟


در صورتی که حداقل 80% واحدهای خود را با یک ورودی در دانشگاه مقصد گذرانده باشد با همان ورودی سنجیده خواهد شد.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >