در خصوص استفاده از تسهیلات سربازی مرجع پاسخ دهنده کجاست؟


جهت بهره مندی از تسهیلات سربازی به سایت بنیاد ملی بنیاد و کسب اطلاعات لازم، در صورتی که حسب ضوابط تایید شوند، از طریق آن بنیاد به حوزه نظام وظیفه معرفی شده و از تسهیلات سربازی بهره مند می شوند. (آدرس سایت بنیاد ملی نخبگان، bmn.ir)

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >