براساس ضوابط، اجازه شرکت مشمولین آیین نامه استعداد درخشان در آزمون مقاطع بالاتر قبل از گذراندن طرح به چه صورت است؟


شرکت در آزمون مقطع بالاتر با استفاده از آیین نامه های استعداد درخشان فقط یکبار است که می تواند در حین دوره دانشجویی یا پس از فارغ التحصیلی باشد.
براساس بخشنامه شماره 7/106992/الف مورخ 1388/3/17 اداره طرح و توزیع نیروی انسانی:
الف- دانشجویان ترم آخر رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی اجازه دارند فقط یک نوبت در آزمون دوره های تخصصی شرکت نمایند.
ب- در صورت فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که حداکثر 3 ماه بعد از فراغت از تحصیل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نموده اند مجازند در آزمونهای تخصصی شرکت و در صورت پذیرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دستیاری ادامه دهند. این گروه مابقی خدمات را پس از فراغت از تحصیل در مقاطع بالاتر انجام خواهند داد.
ج-فارغ التحصیلان رشته های پیراپزشکی بدون محدودیت (از نظر وضعیت طرح) می توانند در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر شرکت نمایند.


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >