تسهیلات مربوط به گذراندن طرح طبق بخشنامه شماره 7/106992/الف مورخ 1388/3/17 اداره طرح و توزیع نیروی انسانی چگونه است؟


كليه فارغ التحصيلان ذكور و بانوان مجرد مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان صرفًا در سال دوم خدمت مي توانند خدمات موضوع قانون فوق الذكر را در مراكز بهداشتي،درماني- آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت بهداشت يا سازمان هاي وابسته در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز، شيراز و مشهد) به شرط ارائه اعلام نياز از مراكز فوق انجام دهند.
خانم هاي متاهل مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان، سال اول خدمات را نيز مي توانند در مراكز بهداشتي بهداشتي،درماني-آموزشي و پژوهشي تحت پوشش وزارت بهداشت يا سازمان هاي وابسته در شهرهاي غير مجاز (اصفهان،تهران،تبريز، شيراز و مشهد) انجام دهند.
*لازم است دانشجویان جهت آگاهی از آخرین و جدیدترین اطلاعات به سایت اداره طرح مراجعه نمایند.
آدرس سایت اداره طرح tarh.behdasht.gov.ir


تعداد بازدید:   ۴

برگشت

< >