تسهيلاتي كه به واجدين شرايط آيين نامه هاي استعداد درخشان تعلق مي گيرد چيست؟


- تسهيلات درون دانشگاهي
- تسهيلات گذراندن طرح
- تسهيلات ادامه تحصيل


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >