چه كساني مشمول آيين نامه تسهيلات آموزشي،پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان مي شوند؟


کسانی که یکی از شاخص های بند 1 ماده 2 بعلاوه شرط معدل مذکور در بند 2-2 و 3-2 و تاییدیه انضباطی مذکور در بند 4-2 ماده 2 آیین نامه را داشته باشند و در یکی از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کشور، شاهد، بقیه ا... (عج) و ارتش و موسسات وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور که طبق مقررات وزارت عمل می کنند مشغول به تحصیل می باشند. (متن آیین نامه فوق الذکر بر روی سایت مدیریت امور نخبگان و استعدادهای درخشان به آدرس gta.behdasht.gov.ir قابل دریافت می باشد.)

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >