مدت زمان معمول سنوات تحصیلی برای مقاطع مختلف به چه میزان می باشد؟


پزشکی 14 ترم
دندانپزشکی 12 ترم
داروسازی 11 ترم
Ph.D ، نه(9) ترم
کارشناسی ارشد 5 ترم
کارشناسی پیوسته 8 ترم
کارشناسی ناپیوسته 4 ترم


تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >