نحوه ورود اطلاعات دانشجویان استفاده کننده از 1 درصد برتر و 10 درصد برتر در بانک اطلاعاتی استعدادهای درخشان چگونه می باشد؟


کلیه دانشجویان واجد شرایط 1% می بایست بعد از اتمام یکسال تحصیلی و دارا بودن شرایط نسبت به ورود اطلاعات در سایت اقدام نمایند. همچنین دانشجویان واجد شرایط 10% می بایست در نیمسال آخر تحصیلات خود نسبت به ورود اطلاعات اقدام نمایند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >