نحوه ثبت نام و عضویت دانشجو در سایت استعداد درخشان چگونه می باشد؟


دانشجو ابتدا از طریق کاربری خود وارد شده و در قسمت استعداد درخشان براساس یکی از بندهای آیین نامه درخواست عضویت می دهد. بعد از اعلام درخواست دانشجو، این درخواست در سیستم استعداد درخشان دانشگاه توسط کارشناس دفتر قابل مشاهده است و ثبت اولیه انجام شده است. پس از بررسی مدارک توسط کارشناس دفتر،دانشجو می تواند نتیجه را از طریق کاربری خود مشاهده نماید.

تعداد بازدید:   ۳

برگشت

< >