جشنوار


123
شمارهعنوانتاریخ صدور
تمدید مهلت ارسال ایده‌های دانشجویی پنجمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه 1401/10/27
کارگاه آشنایی با جشنواره ایده‌های نوآورانه مورخ 1401/10/28 1401/10/27
تمدید مهلت ارسال آثار و شرکت در سومین جشنواره ملی امیرکبیر 1401/10/20
پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1401/10/18
کارگاه IDEA ویژه پنجمین جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی 1401/10/13
کارگاه باید‌ها و نبایدهای جشنواره ایده‌های نوآورانه آموزشی مورخ 1401/9/27 1401/9/26
بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت 1401/9/20
سومین جشنواره ملی امیرکبیر 1401/9/15
جشنوار ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری (جهش) 1401/8/24
اولین فراخوان و جشنواره چاپ کتاب ویژه استعدادهای برتر و مشمولین بنیاد نخبگان کشور 1401/8/21
ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فراورده‌های طبیعی طب سنتی ایران 1401/7/11
فراخوان سی امین جشنواره دانشجوی نمونه 1401/7/9
جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری 1401/2/20
جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی 1400/10/22
فراخوان چهارمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی 1400/10/1
فراخوان بیست و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 1400/9/22
جشنواره ملی طرحها، پایان نامه ها و رساله های دانشجویی کاربردی کارفرما محور امیرکبیر 1400/9/6
جشنواره پاسخگویی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران "هما" 1400/3/18
چهارمین جشنواره ملی زن و علم (جایزه مریم میرزاخانی) 1400/2/6
سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش 1399/7/7
123
 
< >